search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help) 

 ประกาศ : นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2560(รายละเอียดเพิ่มเติม) ปฏิทินงานประจำปี  (19/01/2560)ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)  ปฏิทินงานประจำปี  (14/12/2559)

     เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 (รายละเอียดเพิ่มเติม....)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ประกาศ : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)    (29/11/2559)

     
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

   
(รายละเอียดเพิ่มเติม....)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 ประกาศ : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)    (18/11/2559)

     
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบภายในไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน และเมนไฟฟ้าจ่ายบ้านพัก, ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักราชการ 

 (รายละเอียดเพิ่มเติม....)


 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ประกาศ : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)    (14/11/2559)

     เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


(รายละเอียดเพิ่มเติม......)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ประกาศ : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)    (9/11/2559)
   
  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 

เอกสารประกอบดังนี้     
     1.ร่างประกาศประกวด
     2.ร่าง TOR
     3.ร่างเอกสารประกวดราคา
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ประกาศ : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

        ด้วยสำนักงานปลัดฯ ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นภายใต้ชือ "Nature4Thai" หรือ (Air4Thai) เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานสถานการณ์ประจำวันและการเฝ้าระวัง ติดตาม และเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        ปัจจุบันสำนักงานปลัดฯ มีความประสงค์จะปรับปรุงโมบายแอพพิเคชั่นดังกล่าว  จึงขอประกาศหยุดการให้บริการแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นการชั่วคราว   หากดำเนินการแล้วเสร็จจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

 


 

  >>เชิญชวนผู้สนใจ...บริจาคอะลูมิเนียม เพื่อนำไปจัดทำอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ในการจัดทำขาเทียมให้กับผู้พิการต่อไป (2/2/2559)  
          # สามารถบริจาคได้ที่...
                กรมควบคุมมลพิษ 
                สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 
                สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล
ะสิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด 
                จุดรับบริจาคที่เป็นเครือข่
ายของโครงการฯ   และสามารถบริจาคผ่านทางไปรษณีย์ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับขนส่งอะลูมิเนียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงทำความสะอาด บรรจุกล่องขนาดไม่เกิน 24*40*17 เซนติเมตร โดยชั่งน้ำหนักแล้วไม่เกิน 5 กิโลกรัม

   
   


 

สสภ.14 สนับสนุนสถานที่ในการออกเสียงประชามติ

      
    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) สนับสนุนสถานที่ในการให้บริการหน่วยออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้  (6/8/2559)

 
ส่วนแผนฯ ร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

    วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระบบกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลเกาะเต่า จ. สุราษฎร์ธานี ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด(17/6/2559)

 

 จนท.ส่วนส่งเสริมฯ นำคณะกรรมการตรววจประเมิน

         วันที่ 17 มิถุนายน 2559  เจ้าหน้าที่ สสภ.14 นำคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินวัด 12) วัดเวียง 13) วัดสมุหนิมิต 14) วัดพุมเรียง และ 15) วัดโพธาราม อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี   (17/6/2559)


 
จนท.สสภ.14   จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
      
     วันที่15-16 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่่ 14 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างพะงันยั่งยืน ตอน ป่าชายเลน ภายใต้โครงการ CBFCM ณ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณท่านวิทยากรให้ความรู้ ขอบคุณแกนนำชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ร่วมแลกเปลี่ยนงานที่ผ่านมา และมองไปข้างหน้าที่จะผลักดันสร้างแกนนำเยาวชน สานกิจกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเกาะพะงัน   (15-16/6/2559)  

    


 
ส่วนแผนฯ ร่วมปรึกษาหารือปละหาแนวทางร่วมกัน
   
     วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) เจ้าหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าเทศบาลตำบลเกาะเต่า ร่วมปรึกษาหารือและหาแนวทางร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะเต่า ตามข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   (16/6/2559)

 

ส่วนส่งเสริมฯ นำคณะกรรมการตรวจประเมิน

       วันที่ 16 มิถุนายน 2559  เจ้าหน้าที่ สสภ. 14 นำคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินวัด 9) วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ. ดอนสัก 10) วัดวิสุทธิชลาราม อ. ดอนสัก และ 11) วัดกาญจนาราม อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี  (16/6/2559)
 บทความ เรื่อง ไมโครพลาสติก   (28/6/2559)
 บทความ เรื่อง การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษด้านน้ำเสีย 59    (28/6/2559)
 บทความ  เรื่อง แนวคิดร่างกฏหมายซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์    (20/6/2559)
 
บทความ ชุด ของเสียอันตราย ตอน หลอดไฟ  (11/5/2559) 
 บทความ  เรื่อง ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน   (3/10/2557) 
 
การตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs)  (8/5/2557)  
 
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ตามความมาตรา 80 (24/09/2556)
 
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (17/06/2556)
 
สารเคมีและวัตถุอันตราย รู้ก่อนปลอดภัยก่อน (1)
 (28/05/2556)
 
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยทางเลือกในอนาคตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตอนที่ 2)
 (28/05/2556)
 
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (28/05/2556)
 
การจัดการน้ำ "บทเรียนจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์" (ตอนที่สอง) (03/04/2556)
 
มาตรา 80 ถึงเวลาตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (07/02/2556)
 
ผักสวนครัว รั้วกินได้ ...กิน อยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (07/02/2556)  
 
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยทางเลือกในอนาคตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอนที่ 1 (07/02/2556)  
 
การจัดการน้ำ "บทเรียนจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์" (ตอนที่ หนึ่ง) (07/02/2556)  
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค 2555 (14/11/2555)

อ่านทั้งหมด


 

 

 ---เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ---                                                                                                                    

    13 font thai   ศูนย์บริการประชาชน  มติ ครม.    จองบ้านพักอุทยาน   

 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2017 All rights reserved.