search
 
-A +A
 
 
www.reo14.go.th

หน้าหลัก

 เกี่ยวกับสำนักงาน  ชุมชนนักปฏิบัติ

หน่วยงานภายใน

 ติดต่อสำนักงาน    
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
คำรับรอง/รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ที่อยู่/แผนที่ตั้ง
แผนผังเว็บไซต์
ชุมชน Lab
ชุมชนควบคุมฯ
ชุนแผนสิ่งแวดล้อม
ชุมชนอำนวยการ
ชุมชนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ชุมชนส่งเสริม
ชุมชนสมรม
ส่วนอำนวยการ
ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม
ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย
ส่วนส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม
ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาบริหารราชการ (กพร.)
สายตรงสิ่งแวดล้อม
เว็บบอร์ด/เขียนข้อเสนอแนะ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
แสดงความคิดเห็น
ชุ่วยเหลือ (Help) 


 ประกาศ : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)  เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  
 
                  
 ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ โททร.0 7727 2789 , 0 7722 3105  ในเวลาราชการ  (รายละเอียดเพิ่มเติม)  (17/8/2560)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ประกาศ : ผลการตัดสินชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) (รายละเอียดเพิ่มเติม) ปฏิทินงานประจำปี  (08/05/2560)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ประกาศ : นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2560(รายละเอียดเพิ่มเติม)   (19/01/2560)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    


 

 

 

 

 

 

  8 หลอดดูดน้ำ ทางเลือกใหม่เพื่อคนที่อยากหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม​  (10/9/2561)  
 สรุปสาระสำคัญของ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษด้านการจัดการขยะมูลฝอย  (16/8/2561) 
 บทความ เรื่่อง การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ EIA      (26/7/2561) 
 ประสบการณ์การตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2561   (13/7/2561) 
 วิกฤตขยะพลาสติกนำเข้า "ล้น" เมือง   (2/7/2561) 
  จากขยะพลาสติกถึงไมโครพลาสติกและนาโนพลาสติกกลับมายังขยะบนบก   (30/3/2561)  
 ย้อนมอง..การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อก้าวหน้า...ร่วมจัดการ    (22/2/2561)  
 คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)กระบวนการ : การจัดทำสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14   (30/7/2560)
 คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)กระบวนการ : การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14     (30/7/2560)  
 แนวทางการจัดการปัญหาหมอกและควัน  (27/7/2560) 
 บทความ  เรื่องขยะถ่านไฟฉาย  (1/6/2560)  
 บทความ เรื่อง ไมโครพลาสติก   (28/6/2559)
 บทความ เรื่อง การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษด้านน้ำเสีย 59    (28/6/2559)
 บทความ  เรื่อง แนวคิดร่างกฏหมายซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์    (20/6/2559)
 
บทความ ชุด ของเสียอันตราย ตอน หลอดไฟ  (11/5/2559) 
 บทความ  เรื่อง ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน   (3/10/2557) 
 
การตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ (VOCs)  (8/5/2557)  
 
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ตามความมาตรา 80 (24/09/2556)
 
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (17/06/2556)
 
สารเคมีและวัตถุอันตราย รู้ก่อนปลอดภัยก่อน (1)
 (28/05/2556)
 
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยทางเลือกในอนาคตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตอนที่ 2)
 (28/05/2556)
 
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (28/05/2556)
 
การจัดการน้ำ "บทเรียนจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์" (ตอนที่สอง) (03/04/2556)
 
มาตรา 80 ถึงเวลาตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (07/02/2556)
 
ผักสวนครัว รั้วกินได้ ...กิน อยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (07/02/2556)  
 
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยทางเลือกในอนาคตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตอนที่ 1 (07/02/2556)  
 
การจัดการน้ำ "บทเรียนจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์" (ตอนที่ หนึ่ง) (07/02/2556)  
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค 2555 (14/11/2555)

อ่านทั้งหมด


 

 

 ---เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ---                                                                                                                    

    13 font thai   ศูนย์บริการประชาชน  มติ ครม.    จองบ้านพักอุทยาน   

 
|

หน้าหลัก

|  เกี่ยวกับสำนักงาน |  ชุมชนนักปฏิบัติ |

หน่วยงานภายใน

|  ติดต่อสำนักงาน
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.